Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מדיניות ביטולים

מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים
1.    המשתמש העונה על הגדרת "צרכן" כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") רשאי לבטל הזמנה ו/או עסקה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן.
2.    למען הנוחות, להלן הגדרת צרכן בחוק הגנת הצרכן:
""צרכן" – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי;"
3.    למען הסר כל ספק, לקוחות עסקים אינם "צרכן" על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, והוראות פרק זה לא יחולו עליהם. 
4.    מועדים למתן הודעת ביטול על ידי צרכן. למען הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת מכר מרחוק. מובהר למען הסר כל ספק כי התנאים הקובעים הם אלו המפורטים בחוק הגנת הצרכן והתקנות הרלוונטיות כפי שיעודכנו מעת לעת.
4.1.    ברכישה של נכס/מוצר - עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר אצל הצרכן;
4.2.    ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
4.3.    צרכן שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למשתמשת, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
5.    עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:
5.1.    טובין פסידים; 
5.2.    "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995; 
5.3.    טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; 
5.4.    טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
6.    דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם. 
7.    ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב אל מפעילת האתר בלבד, באמצעות שליחת הודעה לדוא"ל sharon@sharonshamay.com  

או באמצעות שליחת הודעת WhatsApp לטלפון מס' 052-5335464
8.    השבת התמורה. התמורה תושב לצרכן בתוך עד 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול כאמור לעיל, באותה הדרך בה בוצע התשלום.


חשוב לדעת:
מפעילת האתר רשאית לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת יצירת אומנות שנפגמה או הושחתה בזמן שהיתה ברשות המשתמש.
מפעילת האתר ממליצה להחזיר את יצירת האומנות כשהיא ארוזה, מוגנת מכל פגיעה אפשרית וללא כל פגם.

bottom of page